Vedtægter for Ørsted Vandværk I/S

§ 1 Navn og hjemsted


Selskabet der er stiftet den 16. oktober 1902, er et interessentskab,hvis navn er Ørsted Vandværk. Selskabet har hjemme i Ørsted by.


§ 2 Formål


Det er selskabets formål at levere vand til forbrugerne på den billigste og bedste måde, samt at tilsikre at juridiske og miljømæssige krav til vandværket og fordelingsnettet er opfyldt.


§ 3 Medlemmer


Selskabets medlemmer er grundejere som har betalt anlægsbidrag og andelsindskud i henhold til selskabets vedtægter, eller som har overtaget en ejendom hvis ejer på overtagelsestidspunktet var medlem af selskabet.


Nye medlemmers optagelse afgøres af bestyrelsen.


§ 4 Levering til ikke-medlemmer


Institutioner, som iflg. deres natur eller ejere af enkelte ejendomme, som iflg. særlige omstændigheder ikke kan være medlemmer, vil – mod en af bestyrelsen fastsat afgift – kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vedtægterne bortset fra bestemmelsen om andelsret og hæftelse.


§ 5 Medlemmernes rettigheder


Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de i vedtægterne fastsatte vilkår.


§ 6 Medlemmernes forpligtelser


For lån, som selskabet måtte optage, samt for alle øvrige forpligtelser, hæfter medlemmerne med lige store andele. Kreditorer kan dog først holde sig til de enkelte medlemmer, hvis det har vist sig umuligt at opnå dækning hos selskabet.


Ethvert medlem er ansvarlig for sine eventuelle lejere.


Såfremt et medlem sælger, eller på anden måde afstår fra sin ejendom, er han forpligtet til at gøre den nye ejer opmærksom på, at denne indtræder i hans forpligtelser over for selskabet.


§ 7 Udtræden af selskabet


Udtræden af selskabet kan kun ske ved ejendommens nedlæggelse (sletning af matr.nr.).


Før udtræden skal ejendommens stikledning afbrydes ved forsyningsledningen på ejerens bekostning, ligesom medlemmets gæld til selskabet skal være indbetalt.


Ved udtræden kan der ikke udloddes andel i selskabets formue.


§ 8 Anlæg


Selskabet har ejendomsretten og vedligeholder det eksisterende vandværk med boringer, behandlingsanlæg, pumper, hoved- og forsyningsledninger samt stikledninger frem til og med stophanen.


Det enkelte medlem vedligeholder stikledning fra stophanen til ejendommen. Det er desuden medlemmets ansvar at ejendommens stophane er synlig og tilgængelig og beskyttet mod overlast.


§ 9 Ledninger over privat grund


Selskabet er berettiget til at føre ledninger over medlemmernes ejendomme med mindst mulig gene. Sådanne ledningsføringer skal tinglyses på ejendommen og betales af selskabet.


Nødvendige reparationer skal kunne udføres til enhver tid. Skader ved anlæggelse og reparation betales af selskabet i overensstemmelse mellem ejer og bestyrelse.


Ved uenighed kan erstatningen fastsættes ved voldgift.


§ 10 Indskrænkninger i vandleverance


Bestyrelsen afgør i hvilken udstrækning og på hvilke betingelser havevanding må finde sted.


Vandspild er forbudt. Ved vandspild eller overtrædelse af konkrete indskrænkninger, kan bestyrelsen pålægge overtræderen en særafgift, der vil fremgå af takstbladet.


Ved udebleven betaling er selskabet berettiget til at lukke for vandtilførslen til pågældende ejendom.


Selskabet er forpligtet til efter bedste evne at opretholde en uforstyrret drift, men påtager sig intet ansvar for afbrydelser i vandtilførslen. Så vidt det er praktisk og muligt vil det enkelte medlem blive informeret om afbrydelser i vandtilførslen.


§ 11 Takster


Takster for anlægsbidrag, andelsindskud, driftsbidrag, gebyrer og særafgifter forelægges af bestyrelsen for generalforsamlingen i form af et takstblad.


§ 12 Generalforsamling

Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.


Indkaldelsen til generalforsamlingen sker med mindst 14 dages varsel ved skriftlig indkaldelse til hvert medlem, indeholdende tid, sted og dagsorden.


Forslag, der ikke er påført dagsordenen, vil ikke kunne komme til afgørelse, hvorfor forslag fra medlemmer til den ordinære generalforsamling skal være formanden i hænde senest 1 uge før afholdelsen.


En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.


På den ordinære generalforsamling foretages følgende:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent.
  3. Beretning om det forløbne år.
  4. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
  5. Forelæggelse af budget og takstblad for indeværende år.
  6. Fastsættelse af honorar til formand og kassereren.
  7. Behandling af indkomne forslag.
  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Navn på dem, der er på valg.
  9. Valg af revisor og revisorsuppleanter. Navn på dem, der er på valg.
  10. Eventuelt.


Suppleanter og revisorsuppleanter er på valg hvert år. Revisorerne er skiftevis på valg hvert år. Bestyrelsen er på valg hvert år med henholdsvis et medlem det ene år og to medlemmer det andet år.


Ethvert medlem er pligtig til at modtage valg, men er berettiget til at undslå sig genvalg. Ethvert medlem kan undslå sig valg i lige så lang tid, som han har fungeret som bestyrelsesmedlem eller revisor.


Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller når mindst 5 af selskabets medlemmer fremsætter krav herom til bestyrelsen ledsaget af en dagsorden.


Der udfærdiges referat af generalforsamlingen som underskrives af dirigenten og udsendes til medlemmerne senest 14 dage efter generalforsamlingen.


§ 13 Stemmeret og afstemninger


Hvert medlem har en stemme pr. ejendom han ejer. Der kan stemmes ved fuldmagt. På generalforsamlinger træffes afgørelser ved simpel stemme-flertal.


Der kræves dog 2/3 stemmeflertal blandt de fremmødte for at beslutte vedtægtsændringer.


Afstemninger foregår ved håndsoprækning, men skal foregå skriftligt såfremt blot én stemmeberettiget kræver det.


§ 14 Bestyrelsen


Bestyrelsen består af 3 medlemmer, som konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig når blot 2 medlemmer er til stede.


Formanden og Kassereren i bestyrelsen aflønnes, beløbet fastsættes ved den årlige generalforsamling.


Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige drift i overensstemmelse med vedtægterne.


Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstilling af årsregnskab og budget.


Ved afgang fra bestyrelsen inden valgperiodens udløb, indtræder suppleanten i det afgående medlems resterende valgperiode, hvorefter bestyrelsen konstituerer sig på ny.


§ 15 Tegningsret


Selskabet tegnes af formanden i forening med et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift.


§ 16 Regnskabet


Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Revisionen af regnskabet foretages af de af generalforsamlingen valgte revisorer.


Regnskabet underskrives af revisorerne sammen med kassereren.


Regnskabet forelægges på den ordinære generalforsamling.


§ 17 Opløsning


Selskabet kan ikke opløses før al gæld er afviklet. Selskabet kan kun opløses, såfremt det kan ske uden indskrænkning af forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med andet vandværk.


Beslutning om opløsning skal vedtages ved urafstemning blandt interessenterne. Forslaget er vedtaget, hvis mere end halvdelen af de afgivne stemmer er for. Generalforsamlingen beslutter om et forslag skal sendes til urafstemning.


Evt. aktiver som ikke indgår i en fusion, sælges bedst muligt, og et evt. overskud fordeles ligeligt mellem medlemmerne.


§ 18 Ikrafttræden


De nærværende vedtægter afløser vedtægterne fra 30. maj 1944 og er vedtaget på generalforsamlingen den 22. marts 1994.


De træder i kraft ved vedtagelsen.


Ændringer er vedtaget på de ordinære generalforsamlinger i 1995, 1997, 2006 og 2014.

_____________________________________________________________


Ved etablering af nye tilslutninger:


Ejeren har pligt til at tilmelde sig vandværket inden tilslutning til vandværkets ledningsnet iværksættes.


Vandværket ønsker skriftlig oplysning om ejers navn, ejendommens matrikelnummer, ejendomsnummer, installationsdato og en skitse af målerbrøndens placering på grunden.


Arbejder med vandinstallationer, herunder med jordledninger og vandmålere, må kun udføres af autoriserede VVS-installatører Installationer for vand skal udføres efter den godkendte Norm for vandinstallationer (DS 439 / 2000) medmindre bygningsmyndigheden har godkendt andet.